logo

Implementare / Activitati

A.1 Activitatea de management - activitate transversală, cu caracter general - se va derula pe toată perioada de implementare a proiectului la sediul Beneficiarului.

A.1.1 Angrenarea echipei de proiect.

A.1.2 Planificarea, monitorizarea, raportarea și controlul proiectului.

A.1.3 Derularea procedurilor de achiziții publice.

A.1.4 Audit extern și expertiza contabilă.

A.2 Activitățile de informare și vizibilitate a proiectului cu caracter general se vor derula pe toată durata de implementare a proiectului și vizează promovarea proiectului și a unor aspecte privind economia socială.

A.2.1 Organizarea unei conferințe de lansare a proiectului cu 50 de participanți, în București, la care vor participa reprezentanții tuturor partenerilor din proiect, reprezentanți ai altor ong-uri implicate în dezvoltarea economiei sociale și alți actori sociali relevanți în domeniul incluziunii sociale

A.2.2 Realizarea și actualizarea unui website al proiectului care va fi găzduit pe site-ul Beneficiarului, va fi up-datat lunar și va conține activitățile, rezultatele și alte informații relevante din proiect

A.2.3 Organizarea unei conferințe finale, cu 100 participanți, pentru diseminarea și promovarea rezultatelor proiectului.

A.3 Organizarea grupurilor de lucru în scopul identificării potențialului local al forței de muncă la nivelul grupurilor vulnerabile și a stabilirii unor măsuri adecvate de incluziune socială, activitate având ca scop realizarea a două parteneriate la nivelul celor două regiuni din proiect dintre parteneri și autoritățile locale în scopul identificării persoanelor din grupurile țintă vulnerabile prin coroborarea informațiilor din bazele de date ale instituțiilor/autorităților locale și cele ale partenerilor 1 și 2. Grupurile de lucru vor fi mobilizate de experții grup țintă alocați.

A.3.1 Crearea grupurilor de lucru care includ reprezentanți din partea autorităților locale (primărie, DGASPC, Agenția pentru Prestații și Intervenție Socială etc.) în vederea identificării potențialului forței de muncă, precum și crearea unei baze de date cu minim 50 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile pentru fiecare regiune. Grupurile de lucru vor fi compuse din 10 persoane

A.3.2 Organizarea unor workshop-uri în vederea identificării beneficiilor aduse de economia socială pentru incluziunea grupurilor vulnerabile pe piața muncii. Se vor organiza două workshop-uri de câte o zi, unul la București și altul la Baia Mare, fiecare cu câte 20 de participanți reprezentând persoane din grupurile de lucru și reprezentanți ai ong-urilor din regiune

A.4 Furnizarea de servicii/programe integrate pentru grupurile vulnerabile. Activitatea vizează implicarea persoanelor din cele două baze de date (100 persoane) realizate în cadrul A 3.1. în activitățile de informare, consiliere și conexe, având ca rezultat consolidarea stimei de sine. Programele de info-consiliere au drept obiectiv identificarea, la nivelul grupurilor vulnerabile vizate, a acelor persoane care se vor angaja în cadrul structurii de economie socială create. În acest sens, fiecare persoană participantă la sesiunile de infoconsiliere va fi evaluată în mod individual, beneficiind la sfârșitul acestor sesiuni de un profil personalizat. Evaluarea se va realiza pe baza nivelului de studii, abilităților de comunicare și abilităților profesionale necesare.

A.4.1 Elaborarea criteriilor de selecție a persoanelor care vor fi angajate în structurile de economie socială. Activitatea va fi realizată de către cei doi consilieri vocaționali împreună cu expertul transnațional în incluziune socială și pe baza cerințelor formulate de experții în antreprenoriat social de la beneficiar și partenerii care înființează structuri de economie socială. Criteriile vizează angajarea unui număr de 26 de persoane din grupuri vulnerabile repartizate astfel: un bucătar, doi ajutori de bucătar, patru lucrători în industria ceramică, doi lucrători comerciali, trei agenți vânzări, un DJ, doi consilieri evenimente, un decorator interioare, doi operatori PC, doi șoferi, cinci croitori, un administrator baze de date.

A.4.2 Desfășurarea sesiunilor de informare și consiliere profesională, incluzând măsuri de consolidare a stimei de sine.

A.4.3 Selectarea persoanelor din grupul vulnerabil care urmează să fie angajate în structurile de economie socială pe baza aptitudinilor dovedite în urma aplicării criteriilor de selecție.

A.5 Organizarea unor stagii de formare în domeniul incluziunii sociale pentru managerii și specialiștii implicați în structurile de economie socială cu participarea unui expert transnațional în incluziune socială - Programele de formare pentru managerii și specialiștii structurilor de economie socială au ca obiectiv dezvoltarea cunoștințelor și competențelor necesare să gestioneze activitatea structurilor de economie socială prin prisma rolului pe care acestea îl au în cadrul celui de-al “treilea sector”. Managerii și specialiștii vor participa la programul de formare de “Manager de întreprindere socială”, cod COR 112036, autorizate conform OUG 129/2000 oferit probono de partenerul 1 și la sesiunile de instruire în incluziune socială susținute de expertul transațional.

A.5.1 Selectarea candidaților.

A.5.2 Pregătirea materialelor pentru cursurile de formare.

A.5.3 Desfășurarea stagiilor de formare.

A.6 Crearea, funcționarea și gestionarea a șase structuri de economie socială. Activitatea intră sub incidența ajutorului de minimis și se va derula în trei etape: înregistrarea structurilor de economie socială, asigurarea bazei materiale pentru structurile de economie socială și funcționarea efectivă a structurii de economie socială.

A.6.1 Înființarea a șase structuri de economie socială.

A.6.3 Furnizarea de programe de formare și inițiere pentru angajații structurilor de economie socială, inclusiv dezvoltarea competențelor de utilizare TIC - activitatea vizează cele 26 de persoane din grupurile vulnerabile angajate la structurile de economie socială și va fi externalizată către furnizori de FPC autorizați în domeniile lucrător comercial, agent vânzări, competențe IT, bucătar, planificare și organizare evenimente, decorator interioare, dj, croitor, lucrător în industria ceramică, administrator baze de date, igienă.

A.6.4 Activități de promovare și marketing a produselor/serviciilor furnizate de structurile de economie socială. Acestea au ca scop creșterea vizibilităților produselor și serviciilor acestora pe piețele de profil și consolidarea vânzărilor în scopul asigurării sustenabilității acestora. Strategiile vor fi realizate de firme specializate în domeniul marketingului și promovării care vor oferi cele mai bune alternative de campanii.

A.6.4.1 Elaborarea strategiei promovare și marketing.

A.6.4.2 Implementarea măsurilor de promovare și marketing

A.6.4.3 Participarea fiecărei structuri de economie socială la două târguri în domeniul de funcționare sau la târguri de economie socială

A.6.4.4 Organizarea unor evenimente tip "Ziua Porților Deschise" în cadrul fiecărei structuri de economie socială, la care vor participa alte grupuri vulnerabile în scopul transferului de bune practici și a creșterii stimei de sine - fiecare structură de economie socială va primi un număr de 15 persoane din alte grupuri vulnerabile, cu preponderență persoane cu dizabilități, în scopul schimbului de experiență, a informării în domeniul economiei sociale și a oportunităților de ocupare.

A.7 Crearea unei rețele de colaborare între structurile de economie socială înființate în cadrul proiectului și alte întreprinderi de economie socială; crearea unui centru virtual tip forum pentru antreprenorii în economie socială sub egida MATCA. Activitatea urmărește crearea unui flux comercial între structurile de economie socială înființate în cadrul proiectului în scopul sprijinirii reciproce a activităților lor comerciale.

A.7.1 Crearea unei strategii de colaborare între structurile de economie socială (în ceea ce privește gama de servicii și produse furnizate) în scopul asigurării sustenabilității acestora.

A.7.2 Organizarea unui târg de economie socială în scopul promovării parteneriatului dintre structurile de economie socială create prin proiect sub egida MATCA și a angrenării altor structuri de economie socială în cadrul MATCA. Târgul de economie socială va fi organizat în București și va avea ca scop promovarea beneficiilor aduse comunitățiilor prin dezvoltarea structurilor specifice acestui al treilea sector al economiei.

A.7.3 Crearea unui centru virtual tip forum pentru antreprenorii în economie socială - activitatea se va realiza pe o platformă on-line pusă la dispoziție de partenerul 1 și va funcționa ca un instrument pentru toți antreprenorii și potențialii antreprenori în economie socială.


POSDRU/168/6.1/S/145899

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

INVESTESTE IN OAMENI !


Asociatia ANCE Europe este operator de date cu caracter personal nr. 33983 inregistrat la A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu Legea nr. 677/2001


Beneficiar: Asociatia ANCE Europe
Parteneri: AUR (Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane), ASSOC (Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala), Fundatia Doina Levintza, ANCE (Athens Network of Collaborating Experts)

Parteneri

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.